South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, BULGARIA    /    Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград (Photo by: digital-photo.eu)
South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, BULGARIA / Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград (Photo by: digital-photo.eu)
Welcome to the official website of the
International Science Conference Physical Education, Sport, Kinesitherapy(Physiotherapy) - PESK Conference and the Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal - PESK Research Journal
Добре дошли в официалния уебсайт на
Международната научна конференция "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия(физиотерапия)" - ФВСК конференция и научно-изследователското списание "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия"- ФВСК списание
PESK / ФВСК
PESK / ФВСК

International Science Conference Physical Education, Sport, Kinesitherapy(Physiotherapy) / Международна научна конференция "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия(физиотерапия)"

More information
PESK / ФВСК
PESK / ФВСК

Physical Education, Sport, Kinesitherapy(Physiotherapy) Research Journal / Научно-изследователско списание "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия(физиотерапия)"

More information